IKT og etikk

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
Skolen ønsker å gi elevene den nødvendige kjennskap til IKT for å fungere i et moderne samfunn.

IKT-Reglement ved videregående skoler i Nordland fylke 

Dette innebærer også at de må lære å stille kritiske spørsmål til den utviklingen vi er inne i. Skolen mener det er viktig at alle får et innblikk i de muligheter bruk av IKT gir i skolen, arbeids- og fritidsliv, samtidig som en får kjennskap til begrensninger og kan drøfte noen juridiske og etiske problemstillinger knyttet til moderne IKT-bruk.

Handlingsplanen for IKT i norsk utdanning legger opp til at elever, lærlinger, lærere og instruktører i videregående opplæring skal bli personlige IKT-brukere i den forstand at de er i stand til å bruke IKT i læringsarbeid hvor IKT kan gi en merverdi til læringen.

Etikk
Det er gitt flere definisjoner og beskrivelser:
-Etikk er læren om hvordan mennesker bør handle og opptre i forhold til hverandre (leksikon).
-Etikk er filosofisk tenking omkring samfunnets moralnormer. Moral er å skille mellom hva som er rett og hva som er galt, ofte med et religiøst utgangspunkt (Galvin).
-Etikk er vitenskapen om det menneskelige ansvar, i videst forstand, for hva som er viktig og nødvendig for at et stabilt samfunn skal overleve (Galvin).
-Etikk er systematisert etterpåklokskap; kommer alltid for sent når mennesket står overfor nye og ukjente situasjoner (Lønning).

Etiske normer dannes over tid - gjennom generasjoner og bygger på erfaringer. Dermed kan det stilles spørsmål ved om det er mulig å sette etiske normer på forskudd?

I vår forandringenes verden hvor tempoet stadig synes å øke, skjer det flere og flere forandringer hvor omfang og rekkevidde blir stadig større og større. Vi står derfor overfor tidligere ukjente valgsituasjoner.

Opplæringen må balansere mellom mange formål. Skolens oppgave er også å skape muligheter for en allsidig utvikling av evner og egenart; til å handle moralsk, til å skape og virke og til å arbeide sammen og i harmoni med naturen.

I sluttkapitlet om ”Det integrerte menneske” i den generelle delen av læreplanen står det:

”Opplæringen skal bidra til en karakterdannelse som gir den enkelte kraft til å ta hånd om eget liv, forpliktelse for samfunnet og omsorg for livsmiljøet.”

”Opplæringen skal fremme moralsk og kritisk ansvar for det samfunn og den verden vi lever i.”

”Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer
fellesskapet til gode å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling.”