Elev vurdering

Elevvurdering er den tilbakemelding du får på det læringsarbeidet du har utført. Formålet med vurdering i fag er å fremme læringen underveis og uttrykke kompetansen til eleven underveis og ved avslutningen av opplæringen i faget.

Formålet med vurdering i orden og atferd er å bidra i sosialiseringsprosessen, skape et godt psykososialt miljø og gi informasjon om orden og atferd

Vurdering kan gis med og uten karakterer, for å informere om utført læringsarbeid, om orden og atferd, veilede, samt om den kompetansen som er oppnådd

Du vil altså møte to former for elevvurdering i den videregående skole, underveisvurdering og slutt-vurdering. Det er kommet krav om dokumentasjon og grunngiving ved at vurdering med tallkarakterer skal suppleres med læringsstøttende samtaler og tilbakemeldinger. Underveisvurdering er den tilbakemelding du får underveis fra lærerne dine. Sluttvurdering er den vurdering du får i form av standpunkt- og eksamenskarakterer etter endt kurs og skal gi informasjon om oppnådd kompetanse ved avslutningen av opplæringen i et fag. Egenvurderingen til deg som elev, er en del av underveis-vurderingen. Det forventes at du som elev, skal delta aktivt i vurdering av eget læringsarbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling.

Ved skolen kan du få ulike former for meldinger underveis:
Halvårsvurderinger (terminmelding med terminkarakterer)
Melding om fare for tap av karakter på grunn av stort fravær
Melding om fare for nedsatt orden og atferdskarakter
Melding om at standpunktkarakter ikke kan gis
Elevsamtale (i hvert halvår)
Via foreldresamtaler i første halvår
Dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis)
Melding om anledning til ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen.

Vurderingsformene vil være forskjellig fra fag til fag. Det skal være kjent og tilgjengelig for alle, hva som blir vektlagt under vurderingsarbeid i det enkelte fag. Når dere arbeider etter en arbeidsplan, er det viktig at vurdering er en del av planen.

I tillegg gir vi vurdering i elevsamtaler, i kontaktlærers tid og på foreldremøter. Som en del av den individuelle veiledningen og vurderingen uten karakter, skal kontaktlærer minst en gang hvert halvår gjennomføre en samtale (elevsamtale) om utvikling i forhold til kompetansemålene.

Skolen skal gi vurdering uten karakter i form av en beskrivende vurdering av hvordan du som elev, står i forhold til kompetansemålene i fagene og de andre målene i læreplanverket, med sikte på at du på best måte skal kunne når disse målene. Det skal kunne dokumenteres at slik vurdering er gitt.

Skolens plikt til å informere elevene om hva som er grunnlaget for de karakterene som settes, gjelder løpende under hele opplæringen og vil også gjelde for grunnlaget bak halvårsvurderinger. Bestemmelsen om grunngiving er en pliktregel for skolen, men er ikke formulert som en rettighet for deg som elev. Du har derfor ikke noen formell klagerett på dette punktet.

I læreplanen for det enkelte fag er det tatt inn bestemmelser om vurdering i faget og om hvilke regler som gjelder for sluttvurdering og eksamen i vedkommende fag. Gjennom skoleåret vil lærerne konkretisere kompetansemålene i kriterier som gir kjennetegn og ”målestokk” for kompetanse. Nasjonale gitte kriterier vil bli brukt som grunnlag i arbeidet med å utvikle slike mer lokale vurderingskriterier. Både sentralt og lokalt gitte kriterier skal fremme en likeverdig og rettferdig vurdering og vurderingspraksis.

De generelle bestemmelsene om elevvurdering finnes i forskrift til opplæringsloven. Forskriften inneholder også bestemmelser om fritak fra vurdering og særskilte regler om vurdering.