Elevens rettigheter

Ungdomsrett (Lovfestet rett til videregående opplæring)

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring (ungdomsrett). I noen lærefag er opplæringstiden lengre enn tre år. Da har du rett til den opplæringstiden som er fastsatt for faget.

Du må bruke retten i løpet av en sammenhengende periode på fem år når hele opplæringen skjer i skole, og innen seks år når hele eller deler av opplæringen skjer i lærebedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år. Dersom du gikk ut av grunnskolen før våren 2005, må du bruke retten innen 5 år etter avsluttet grunnskole.

Du kan derfor vente med å starte i videregående opplæring rett etter grunnskolen, eller du kan ta inntil to års pause underveis, så lenge du holder deg innenfor retten.

Når du søker Vg1, skal du oppgi tre alternative utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Du har rett til plass på ett av disse, men ikke rett til plass ved en bestemt skole.

Etter fullført Vg1 har du rett til to års videregående opplæring innen et programområde som bygger på det utdanningsprogrammet du har valgt, men du har ikke rett til å få det programområdet du prioriterer. Hvilke programområder du får tilbud om det andre og tredje året, er avhengig av tilbudet i fylket. Karakterene dine kan avgjøre om du kommer inn der du ønsker.

Retten til videregående opplæring gjelder i det fylket hvor du er bostedsregistrert ved søknadsfristens utløp.

I Nordland gis elever/lærlinger anledning til opptil to venteår. Søknad om ekstra venteår kan fremmes etter at det ordinære venteåret er forbrukt.

Voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til å få opplæring som fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå.

Bruk av opplæringsretten
I Nordland er det slik at ungdom som har tatt imot elev/ læreplass og påbegynt utdanningen har brukt ett år av retten hvis hun/ han avbryter skolegangen/opplæringen etter 1. oktober.

Ungdom som tar imot tilbud formidlet gjennom oppfølgingstjenesten (OT), anses å ha forbrukt ett år av retten hvis vedkommende får ett tilbud der opplæringen i skole utgjør mer enn en tredjedel av timetallet fra ett kurs. Dette gjelder også ungdom som slutter på et ordinært kurs i videregående skole og går direkte over i et slikt tilbud i videregående skoles regi.

I Nordland er det vedtatt at elever som velger feil og allikevel fullfører skoleåret, har mulighet til, etter søknad, å få opplæringsretten utvidet med ett år. Fullført skoleår betyr at alle fag er fullført, men ikke nødvendigvis bestått. Denne retten til å gjøre ett omvalg og få ett ekstra opplæringsår, betyr at du velger et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på. Du må ha ungdomsrett for å ha rett til omvalg. Slike omvalg kan skje på alle trinn, men må skje mens du ennå har rett til videregående opplæring. Skal du kunne fullføre opplæringen innenfor den utvidede opplæringsretten, må omvalget gjøres på samme trinn som det trinnet du har avsluttet eller avbrutt.
Søknaden om utvidet opplæringsrett må fremmes i forbindelse med søknad om inntak til det
4. opplæringsåret.

Ungdom anses ikke å ha forbrukt ett år av opplæringsretten hvis de får tilbud gjennom OT, der skoledelen utgjør mindre enn en tredjedel av timetallet i et kurs. Ungdom som på grunn av sykdom, militærtjeneste, svangerskap eller andre tvingende grunner innvilges permisjon, kan søke om utsettelse ut over venteåret.
Utvidet opplæringsrett til lærlinger i helsearbeiderfaget
Fylkestinget i Nordland har vedtatt å gi utvidet opplæringsrett til lærlinger i helsearbeiderfaget.
Bakgrunnen er de store arbeidskraftsutfordringer i helse- og omsorgssektoren. Utvidet opplæringsrett for lærlinger i helsearbeiderfaget gjør at lærlinger i helsearbeiderfaget beholder retten til å ta påbyggingsår til generell studiekompetanse etter endt læretid. Denne retten gjelder i to år etter endt læretid i faget. Ordningen vil bli iverksatt når de som avslutter Vg2 helsearbeiderfaget våren 2009 har bestått fagprøven. Ordningen innføres som en prøveordning i 5 år.

Helkurs- eller delkurselev?
Definisjon (§ 6-2 i forskrift til opplæringsloven):
”Heilkurselev er ein som er teken inn i den vidaregåande skolen til eit fullstendig utdanningsprogram på vidaregåande trinn1 eller eit fullstendig programområde på vidaregående trinn 2 eller 3, og som har teke imot plassen og møtt fram.
Delkurselev er ein som er teken inn i den vidaregåande skolen til eitt eller fleire fag i eit utdanningsprogram på videregående trinn 1 eller eit fullstendig programområde på vidaregående trinn 2 eller 3, og som har teke imot plassen og møtt fram”.

Opplæringsretten gjelder 3 års heltids videregående opplæring. Vi viser til departementets rundskriv
F-70/94 ”Eleven kan ikke velge å ta opplæringen som deltidsopplæring over flere år”. Hvis en elev velger å avbryte i noen fag, uten å velge å slutte, er han/hun fortsatt registrert som heilkurselev og bruker ett år av retten. Det betyr da at eleven formelt ikke blir delkurselev i løpet av skoleåret. Eleven er da heller ikke i målgruppa for OT.

Delkurselever tas inn av skolen. I henhold til § 6 -12 i forskriften bruker disse av opplæringsretten hvis timetallet omfatter mer enn 1/3 av fullt timetall i et kurs. Er du tatt inn som deltidselev med opplæring i 1/3 eller mindre av det timetallet som er fastsatt for utdanningsprogrammet eller programområdet, bruker du ikke av opplæringsretten din.

Elever som står i fare for å få «ikke bestått»/ «ikke vurdert» i fag- skolens informasjon til eleven
Elever som står i fare for å få «ikke bestått» / «ikke vurdert» i ett eller flere fag, må få informasjon om hvilke konsekvenser dette har for å gå videre på høyere nivå. Skolen må vurdere om eleven har nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å gå videre i et ordinært løp. Hvis ikke skal eleven og evt. foreldre/foresatte informeres om muligheten for å gå videre med sikte på dokumentert delkompetanse, evt. i kombinasjon med utplassering. Eleven må også få muligheten til å gjøre omvalg/søke kurs på samme nivå neste år.
Disse vurderingene må gjøres om våren, eller når det er klart at eleven står i fare for ikke å kunne følge ordinært opplæringsløp på høyere nivå.

Innsynsrett og opplysningsplikt
Du som elev, og dine foresatte dersom du er umyndig, har full innsynsrett i alt skolen har registrert om deg. Dette gjelder karakterer, fravær osv. Mye av dette vil være tilgjengelig på www.iSkole.net

Etter at elevene har nådd myndighetsalderen, opphører informasjonsplikten overfor foreldre/foresatte, og skolen har i utgangspunktet taushetsplikt om elevenes personlige forhold overfor foreldre/foresatte.

Selv om dette må være hovedregelen, kan det likevel være tilfeller der spesielle hensyn kan tale for å gi opplysninger om myndige elever til foreldrene. Dette kan f. eks. være dersom eleven ikke anses for å være i stand til å ivareta egne interesser, eller der opplysninger til foreldrene anses nødvendig for å avverge fare eller helserisiko.

Foreldresamarbeid
Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av godt læringsmiljø og skape gode læringsresultat.

Skolen vil i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 avholde foreldremøter der det vil bli gitt informasjon om skolen, opplæringen og rutiner. I tillegg har foreldre til umyndige elever på Vg1 og Vg2 rett til minst en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren i løpet av første halvår av opplæringsåret. Eleven har rett til å være med i denne samtalen med foreldrene.

Foreldre til ikke myndige elever vil få muntlig eller skriftlig:
a) varsel om eleven sitt fravær (dette vil i utgangspunkt bli gitt via www.iSkole.net)
b) varsel dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel(atferd) eller fare for at eleven kan få karakteren nokså god eller lite god i orden og oppførsel(atferd)
c) informasjon om eleven og foreldrene sine rettigheter etter opplæringsloven og forskriften
d) annen viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt taushetsplikt/annen lovgivning