Eksamen - Fauske vgs

Ved slutten av hvert skoleår kan noen elever bli trukket ut til eksamen; muntlig og/eller skriftlig.

Eksamen videregående - udir.no
​Det anbefales at kandidater ser gjennom sidene til Udir om Eksamen videregående
​Og leser Brukerveiledning for kandidater før eksamensdagen.
Der finnes også oversikt over datoer for når sentralt gitte eksamener avholdes.

Nordland fylkeskommunes eksamensreglement:
Rettleiing og reglement for eksaminander, skriftlig eksamen

Eksamenskarakteren vil alltid bli ført på vitnemålet ved siden av standpunktkarakteren.
Elever har ikke anledning til å gå opp til eksamen som elev dersom han/hun slutter, blir vist bort eller ikke får standpunktkarakter i faget. Elev som på grunn av stort fravær i skoleåret ikke har fått standpunktkarakter, kan til vanlig ikke melde seg som privatist i samme skoleår.
Eksamen i et eller flere fag som er holdt før vedtaket om standpunktkarakter er gjort, vil bli annullert dersom eleven ikke får standpunktkarakter på grunn av manglende vurderingsgrunnlag.

Ny eksamen
Elev som får karakteren 1 ved eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første fastsatte tidspunkt for slik eksamen/prøve. Ingen prøveavgift.

Utsatt eksamen
Elev/privatist som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, har rett til å framstille seg til utsatt eksamen. Ingen prøveavgift.

Forfall til eksamen regnes som gyldig når elev/privatist er hindret fra å stille til eksamen, når hindringen er uforutsigbar og hindringen for øvrig ikke kan lastes kandidaten. Hvis en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekking skje på nytt.


Særskilt eksamen
Elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom
* eleven ikke er trukket ut til eksamen i faget
* det gjelder et fag der eksamen ordinært ikke holdes
Ingen prøveavgift.

Særskilt eksamen blir normalt avholdt samtidig med utsatt og ny eksamen.

Privatist
Privatist er en som ønsker å ta eksamen i et fag uten å ha elevstatus i faget. Man kan ikke gå opp som privatist i et fag samme skoleår som man er eller har vært elev i faget.

Som privatist må en melde seg opp til eksamen i fag, innen fastsatte datoer:

  1. februar for våreksamen 
  15. september for høsteksamen


Det må betales en eksamensavgift (kr 1114,- på førstegangseksamen og kr 2231,- på forbedringseksamen) per fag for å kunne ta en eksamen som privatist.

Som vedlegg til oppmeldingskjema kreves kvittering på betalt eksamensavgift.

Elektronisk oppmeldingsskjema finner du på Nfk sine eksamenssider.

Prøveavgiften skal betales til:
Nordland fylkeskommune
Prøveavgift
Økonomiavdelingen
Fylkeshuset, 8048  Bodø  

Kontonummer:  4750 40 14378 

Merknad på innbetalingen bør være ditt navn og faget du melder deg opp i.

  

I eksamensfag der oppgavene utarbeides regionalt/lokalt bestemmer fylkeskommunen i hvilken grad privatister får mulighet til å avlegge privatisteksamen om høsten og/eller våren.

 

Oppmeldte kandidater vil få et brev med bekreftelse på oppmelding og informasjon om tidspunkt og oppmøtested.


Tilrettelegging av eksamen
Når en elev/privatist har særlig behov for det, kan fylkeskommunen samtykke i at den praktiske gjennomføringen av eksamen tilrettelegges særskilt. Det er utarbeidet egne retningslinjer for særskilt tilrettelegging av eksamen (SUE/Vg rundskriv 96-008).
Skolen avgjør etter søknad fra elev/privatist om det er grunnlag for særskilt tiltak, og hvilke tiltak som eventuelt skal settes i verk.
Avgjørelsen fattes på bakgrunn av søknad med dokumentasjon fra sakkyndig instans.

Frist for å søke om tilrettelegging på eksamen er 15.mars for våreksamen og 15.oktober for høsteksamen.

Disse datoene er de samme for alle videregående skoler i Nordland fylke både for elever og privatister.

Elektronisk søknad og særskilt tilrettelegging av eksamen finner du på Nfk sine sider.


Annulering av eksamen eller prøve
Merk at dersom du som elev får eksamen annulert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, så faller standpunktkarakteren bort. Du kan da gå opp til eksamen i faget som privatist, tidligst ett år etter den annullerte eksamenen.
Dette gjelder også dersom det er sensorene som oppdager fusk eller forsøk på fusk.
Tilsvarende regel vil kunne bli praktisert ved fusk under en prøve.

Klage på karaktervurdering
Alle elever, eksamenskandidater og foreldre/foresatte til elever/eksamenskandidater under 18 år har klagerett på karakterer, orden/atferd og eksamen.

Fant du det du lette etter?