Skolemiljøutvalget

Utvalgets arbeid er knyttet til § 9a i opplæringsloven, og det har et særlig ansvar for å holde seg orientert om elevenes skolemiljø, både det fysiske og det psykososiale miljøet. Utvalget er sammensatt av 4 elever, miljøleder, HMS-koordinator og ass.rektor.

Elevenes brukermedvirkning ble styrket ved tilføyelse av nytt kapittel 9a i Opplæringsloven om elevenes skolemiljø og skolens forpliktelse til å skape et godt læringsmiljø. Elevene har fått rett til å oppnevne egen skolemiljørepresentant som kan møte i skolens arbeidsmiljøutvalg (AMS) når dette behandler saker som angår elevenes miljø.
Kravene til skolens fysiske miljø er skjerpet ved at loven slår fast at det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige normene som statlige fagmyndigheter til enhver tid anbefaler. Skolen har utarbeidet egne rutiner for oppfølging av §9A. (se tiltaksplan for et godt psykososialt læringsmiljø)