Elevrådsarbeid

Skolen har en viktig oppgave i å lære elevene om demokrati og beslutningsprosesser. Det er viktig at elevene får medansvar og føler at de har noe å si på beslutninger som tas ved skolen. Det er viktig at elevene får være med å forme sin hverdag på skolen og medbestemmelse under planlegging og vurdering av opplæringsarbeid.

Ved skolestart velges det en tillitselev i hver klasse. Denne skal være talsperson overfor kontaktlærer, klassens øvrige lærere, skoleledelsen, elevorganisasjoner og elevråd.

Det velges avdelingsvise elevråd og til slutt ett felles elevrådsstyre for hele skolen.

Elevrådene er et interesse- og samarbeidsorgan for elevene ved skolen. Elevstyret er bindeleddet mellom den enkelte klasse, rektor og skolens AMS (Arbeidsmiljø- og skoleutvalg).

Det vil bli opplæring av elevtillitsvalgte slik at de best mulig kan ta seg av oppgavene et slikt verv fører med seg, bl a som leder av elevvalgtes tid med klassen en representerer.